კონფიდენციალურობის პრინციპები

მონაცემებზე პასუხისმგებელი: შპს “MPGCARE“ სამედიცინო ტურიზმის სააგენტო.

მისამართი: Müftü Mah. Menderes Bl. No:290/A / Rize

ტელეფონი: 0464 2145210

ელ-ფოსტა: turkey@mpgcare.com

ვებ- გვერდი: https://mpgcare.com

შპს “MPGCARE“ როგორც სამედიცინო ტურიზმის სააგენტო: პაციენტების, პაციენტის ახლობლებისა და თანამშრომლების ჩათვლით ჩვენი კომპანიის პირთა პირადი მონაცემები, თურქეთის რესპუბლიკის კონსტიტუციით და ადამიანის უფლებების   საერთაშორისო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 6698 კანონით “პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ (“KVKK”) შესაბამისი კანონმდებლობის ფარგლებში დაცული და უზრუნველყოფილია.

ამ კონტექსტში ჩვენ გვსურს განვმარტოთ და ინფრომაცია მოგაწოდოთ “KVKK“ შესახებ, როგორც მონაცმებზე პასუხისმგებელი სააგენტო.

თქვენი პერსონალური მონაცემები, რომელსაც თქვენ უზიარებთ ჩვენს კომპანიას როგორც, მომხმარებელი, აბონენტი, მომწოდებელი ან თანამშრომელი “KVKK“ შესაბამისად, დამუშავდება და შეფასდება ჩვენი საქმიანობის და მომსახურების მიზნების გათვალისწინებით, გადაეცემა მესამე პირებს ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ, ინახება, გამოიყენება პროფილირებისა და კლასიფიკაციისთვის.

პირადი მოპნაცემების დამუშავების მიზეზი

პირადი მონაცემები;

 1. კანონით გათვალისწინებული წესების  შესაბამისად,
 2. მონაცემების დამუშავების მიზნით შეზღუდული და გაზომვადი,
 3. სწორი და განახლებული,
 4. კონკრეტული, მკაფიო და ლეგიტიმური მიზნებისთვის მუშავდება.

წლების განმავლობაში კომპანიის ხარისხი კომპრომისის გარეშე, თქვენი უკეთ გაცნობით საჭიროებების გაგება, მოთხოვნებზე უფრო სწრაფად რეაგირება და კომუნიკაციის გაუმჯობესება,  მომსახურების შეთვაზება უკეთესი  სერვისის მისაღებად,  შესაბამისი ანალიზის გაკეთება, თქვენი ინფორმირება მომსახურების შესახებ, მომსახურების კმაყოფილების გაზომვა,  საჭიროების და მოთხოვნილებისამებრ  მომსახურების გაუმჯობესება და გამრავალფეროვნება, ასევე მასთან აუცილებელი ხარისხის და სტანდარტული ანალიზის ჩატარება, ან კანონმდებლობით გათვალისწინებული ანგარიშგების და სხვა ვალდებულებების შესრულება.

გარდა შრომის სამართლის, შრომისა და სოციალური დაცვის კანონმდებლობაში და ძალაში შესული სხვა კანონმდებლობით გათვალისწინებული აუცილებლობისა, ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკის მიზანია, თნამშრომლების სამუშაოს შესრულების   და კმაყოფილების ზრდა, საქმისადმი ნდობის და წარმატების უზრუნველყოფა, შესაბამისი  მიზეზების გამო  ჩვენი კომპანიის ან იმ კომპანიების მიერ, რომელთანაც ჩვენი კომპანია თანამშრომლობს ან ავტორიზაციას უწევს; იურიდიული პირების მიერ შეიძლება იქნეს გამოყენებული.

განაცხადში, რომელიც შეიცავს თქვენს ახსნა-განმარტებებს იმ უფლების შესახებ, რომელიც თქვენ გაქვთ როგორც პირადი მონაცემების მფლობელს, რომ თქვენ მოითხოვეთ გამოიყენოთ ზემოთ ჩამოთვლილი უფლებები; თქვენი მოთხოვნა უნდა იყოს ნათელი და გასაგები, ინფორმაცია რომელსაც ითხოვთ უნდა გიკავშირდებოდეთ თქვენ, თუკი სხვისი სახელით მოქმედებთ ამ შემთხვევაში უნდა იქონიოთ იმ პირის დამადასტურებელი დოკუმენტი (პირადობა, მისამართი ), ხოლო განცხადებას უნდა დაერთოს თქვენი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები.

თქვენი პირადი მონაცემების გადაცემა

თქვენი პირადი მონაცემები ზემოთ აღნიშნული მიზნებისთვის, “KVKK“ და არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად კომპანიის შიგნით  იქნება გაზიარებული ასევე შესაძლებელია ამ ინფორმაციის გავრცელება მოხდეს შემდეგ ორგანიზაციებზე: ბიზნესპარტნიორებთან, საქმიანი კონტაქტების მქონე პირებთნ და ჩვენს ქვეკონტრაქტორებთან, იმ მომსახურების მოწოდების მიზნისთვის, რომელსაც ჩვენ გაწვდით ან მარეგულირებელი ზედამხედველი  და ოფიციალური ორგანოების მიერ იქნას გამოყენებული როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე ქვეყნის გარეთ.

თქვენი პირადი მონაცემების შეგროვების მეთოდი და სამართლებრივი საფუძველი

თქვენი პერსონალური მონაცემების შეგროვება მოხდება ზეპირად, წერილობით ან ელექტრონულად, ზემოთ აღნიშნული მიზნისა და მასშტაბისთვის.

თქვენი პირადი მონაცემების შეგროვება არ შემოიფარგლება მხოლოდ იმ იურიდიული პირების მიერ რომლებიც ჩვენი კომპანიის სახელით ამუშავებენ მონაცემებს, არამედ ჩვენი ვებგვერდის საშუალებით, სხვადასხვა კონტრაქტებით, მობილური აპლიკაციებით, ელექტრონული ფოსტით, განაცხადის ფორმებით, მომხმარებელთა საჩივრის ფორმებით, სოციალური ქსელებით  და ა.შ. სხვადასხვა არხების საშუალებით ზეპირი, წერილობით ან ელექტრონული ფორმით.

თქვენი, როგორც პირადი მონაცემების მფლობელის უფლებები

KVKK და მოქმედი სხვა კანონმდებლობის ფარგლებში, თქვენ შეგიძლიათ

 1. პირადი მონაცემების დამუშავება არ დამუშავების გაგება,
 2. მოითხოვოთ ინფორმაცია პირადი მონაცემების დამუშავების შესახებ,
 3. გაიგოთ პირადი მონაცემების გამოყენების მიზანი  და გამოიყენება თუ არა იგი მისი მიზნის შესაბამისად,
 4. მესამე პირების ცოდნა, ვისთანაც თქცვენი პირადი მონაცემები იგზავნება, როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე ქვეყნის გარეთ,
 5. პირადი მონაცემების კორექტირება თუ იგი არასრული ან არასწორად დამუშავებულია,
 6. მოითხოვეთ თქვენი პერსონალური მონაცემის წაშლა ან განადგურება KVKK კანონმდებლობით დადგენილი პირობების შესაბამისად,
 7. არასაკმარისი ან არასწორი მონაცემების კორექტირების და თქვენი პერსონალური მონაცემების წაშლის  ან განადგურებისას, მოითხოვეთ, რომ ეს ეცნობოს მესამე პირებს, ვისთვისაც თქვენი პირადი მონაცემების გადაცემა მოხდა,
 8. მონაცემების დამუშავების შედეგად თქვენს წინააღმდეგ წარმოქმნილი რაიმე სახის ინფომრაციის შემთხვევაში მისი გასაჩივრება,
 9. პირადი მონაცემების დამუშავებისას კანონსაწინაღმდეგო ქომედების შემჩნევის შემთხვევაში ზარალის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება.

ამ უფლებების ფარგლებში თქვენ შეგიძლიათ მოთხოვნა წარადგინოთ, როგორც წერილობით ასევე პერსონალური მონაცემების დაცვის საბჭოს შესაბამისი ფორმების დაცვით.

თქვენი წერილობით მოთხოვნა სველი ბეჭდით შეგიძლიათ წარადგინოთ შემდგომ მისამართზე Müftü Mah. Menderes Bl. No:290/A / Rize ან ელეფტრონულ მისამართზე turkey@mpgcare.com თქვენს მიერ  ხელმოწერილი, დაცული მეილის საშუალებით.

შპს “MPGCARE“ სამედიცინო ტურიზმის სააგენტო, გისურვებთ ჯანმრთელობას.